Page 4 - AkkonPlast
P. 4


1980 yılında Mehmet Akpinar Tarım Sula- In 1980 Mehmet Akpınar Agriculture Irri- 

ma olarak Konya’da faaliyete başladığımız 
gation started to work in Konya and deter- 
ilk günden bu güne kadar hep çiftçimizin 
mined our route according to the wishes of 

istekleri doğrultusunda rotamızı belirledik.
our farmers.2007 yılında ise Akkon Plastik olarak zirai 
Akkon Plastic in 2007, a serious break- 
alanda ciddi bir boşluğu dolduran firmamız 
through in the agricultural field, our compa- 
ürettiği kaliteli ürünlerle çiftçilerin yüzlerini 

güldürmeye başladı.
ny, manufacturers began to produce quality 

products.


3.200 m2 kapalı alan ve 10.000 m2 açık al- 

anda üretimine ara vermeden devam eden 10.000 m2 open area and 3.200 m2 closed 

firmamız, ürettiği ürünlerde ki hassasiyeti area, our company continues without inter- 

Konya’dan Türkiye genelinde bir çok il ve 
ruption to production across its product in 
İlçeye ulaşarak bir çok firmaya da örnek 
the sensitivity of Konya, Turkey has become 
olmuştur.
an example for many companies in many 


provinces and reaching the district.
Yılların birikimi ve tecrübesiyle yoluna ara 

vermeden devam eden Akkon Plastik yeni- 

likçi, üretken ve daha kaliteli ürünleri ürete- Akkon Plastic to work to produce innova- 

bilmek ve çiftçilerimizin hizmetine sunmak tive, productive and better quality products 

İçin ara vermeden çalışmalarını sürdürme- for our farmers.

ktedir.


AkkonPlast 

AkkonPlast Irrigation Systems

Sulama Sistemleri


   2   3   4   5   6